ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น ได้รับรางวัล " FIA Award for younger researcher 2016"

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์เชิงประยุกต์ (AACRU) และ FIRST Labs@KMITL ได้รับมอบรางวัล " FIA Award for younger researcher 2016" ซึ่งมอบโดย Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA) โดยมี Prof. Dr. Toshihiko Imato, president ของ JAFIA เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ราชอาณาจักรสเปน 017/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1667