ส่วนกิจการนักศึกษา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการคืนเงินค่าทดสอบTOEIC ให้นักศึกษาทราบ

ส่วนกิจการนักศึกษา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการคืนเงินค่าทดสอบTOEIC ให้นักศึกษาทราบ

ในการนี้ ส่วนได้ส่ง File ข้อความประชาสัมพันธ์ และ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนมาให้พร้อมนี้ค่ะ
-------------------

ค่าทดสอบ TOEIC

ส่วนกิจการนักศึกษา จะคืนเงินค่าทดสอบ TOEIC

ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน (ปีงบประมาณ2557-2559)

โดยที่ผู้จะได้รับเงินคืน ต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติ

  • ได้ชำระค่าสอบ TOEIC จำนวน 700 บาท ไว้กับส่วนกิจการนักศึกษา
  • ยังมิได้ใช้สิทธิทดสอบ TOEIC
  • ยังไม่จบการศึกษา

2. หลักฐาน

  • บัตรประจำตัวนักศึกษา (ฉบับจริง)
  • หลักฐานการรับเงินค่าทดสอบ TOEIC

3. วัน เวลา สถานที่

  • ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คุณเมทินี/คุณลัดดา

โทร. 02-3298000 ต่อ 3245 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (วัน เวลาราชการ)

  • หากพ้นกำหนด สถาบันขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินค่าทดสอบ TOEIC

เมทินี
ส่วนกิจการนักศึกษา
โทร.3245

ข้อมูลเพิ่มเติม :
เอกสารแนบ

ไฟล์แนบ 1 : ข้อความประชาสัมพันธ์คืนค่าทดสอบTOEIC.docx
ไฟล์แนบ 2 : รายชื่อนักศึกษาคืนเงินค่าสอบTOEIC.pdf

ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2192