การประชุมวิชาการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน"

การประชุมวิชาการ เกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 4

น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้อง C201/1 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1499