ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ศิลปศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21

คณะศิลปศาสตร์ สจล. ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6

“ศิลปศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่คณะศิลปศาสตร์

โทร. 084-545-8778 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1985