โครงการเสวนาร่วม “คำสอนของพ่อ : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน”

เรียน บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน

       ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักหอสมุดกลาง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และสำนักวิชาศึกษา
ทั่วไป ได้จัดกิจกรรมถวายคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจัดเป็นนิทรรศการคำสอนของพ่อ และการเสวนา เรื่อง “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 – 13 ตุลาคม 2560

       ซึ่งการจัดโครงการเสวนาร่วม “คำสอนของพ่อ : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นำคำสอนของพ่อ
ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสถาบันฯ มาเผยแพร่ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตผ่านประสบการณ์จริงของวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป ณ โถงบริการชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง

ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1960