ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร ร่วมอบรม Talent Mobility

       ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ บุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารกรมกลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คุณจินตนา คุณอมรรัตน์
โทร. 0 2329 – 8212 ต่อ 22 , 23 หรือที่
http://kris.kmitl.ac.th/index.php/559-talent-mobility

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1853