คณะเทคโนโลยีการเกษตร คว้าที่ 1 ของประเทศ งานวิจัยการจัดการศัตรูพืช

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. ได้รับการจัดอันดับที่ 1

จากงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาการจัดการศัตรูพืช

ในการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทย์ศาสตร์ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ซึ่งงานวิจัยจาก สจล. ในกลุ่มสาขาการจัดการศัตรูพืช (Pest Management) ได้รับผลการประเมินคุณภาพให้อยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีคะแนน TRF Index เต็ม 5 คะแนน

และในการประเมินเดียวกันนี้ งานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ได้รับผลการประเมินคุณภาพให้อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีคะแนน TRF Index 4.3 คะแนน  และ 4.0 คะแนน

โดยในกลุ่มสาขานี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมไม่ตำกว่า 12 หน่วยงาน

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก: https://www.trf.or.th/component/attachments/download/4725

หมายเหตุ: สถาบันที่เข้าร่วมการประเมินหากมีคะแนน TRF Index น้อยกว่า 3 จะไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อ

 

 

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 326