ขอเชิญร่วมสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5

“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5”

ภายใต้หัวข้อหลัก "Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats"

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 สถาบัน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

หัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 5”

ภายใต้หัวข้อหลัก "Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats"

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระหว่าง วันที่ 27-29 มีนาคม 62 ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท 


ลงทะเบียนได้ที่ https://www.sotl5.org/register

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 56