โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.คุ้มพงศ์  หนูบรรจง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตั้งแต่วันที่ ๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1584