พระราชสมัญญา ร.๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถวายพระราชสมัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 184