บริจาคโลหิต

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมใหญ่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 142