คอร์สเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ ประถม และมัธยม

Xcer- SCIENCE @KMITL

มาออกกำลังสมอง ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะการแก้ปัญหา

ด้วยคอร์สเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์

เด็ก ๆจะได้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

ภายใต้โครงการ Xcer-SCIENCE @KMITL

โดยทีมงานอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นักวิทยาศาสตร์ และพี่ ๆ นักศึกษา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบถามรายละเอียดคอร์ส Xcer- SCIENCE @KMITL ได้ที่

Facebook: Faculty of Science, KMITL

Email: anong.ph@kmitl.ac.th                               

โทร: 02-3298400-11 ต่อ 210

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.science.kmitl.ac.th/page#/news_each/5dca43e5eddfbb1cd8200339

 

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 160