โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา สจล.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “นายกิตติพงษ์  กิตยารักษ์ เป็นนายกสภา สจล. พร้อม ๑๒ กรรมการสภา"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวม ๑๓ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมลับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ และในการประชุมลับ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งใหม่ รวม ๑๓ ราย ดังเอกสารแนบ

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 247