รับสมัครคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และเอกสารการแถลงวิสัยทัศน์

ได้ที่ สำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2329 8242

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 247