อบรมภาษาจีนกลาง

อบรมหลักสูตรภาษาจีนกลาง ให้กับนักศึกษา #สจล
20 มกราคม - 18 มีนาคม 2563
---------------------------------------
เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต
หลักสูตร
1.ขั้นพื้นฐาน เรียนวันจันทร์และพุธ
เวลา 16.30-18.30 น. เริ่ม 20 มกราคม - 18 มีนาคม 2563
2.ขั้นกลาง เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี
เวลา 16.30-18.30 น. เริ่ม 21 มกราคม - 17 มีนาคม 2563
หัวข้อการอบรม
1.ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน
สัทอักษร (ระบบเสียง) จำนวน 4 ชั่วโมง
การสนทนาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 26 ชั่วโมง
2.ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง
การสนทนาเพื่อการสื่อสาร ขั้นกลาง จำนวน 30 ชั่วโมง
วิธีการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ผ่านทางGoogle form >> https://forms.gle/yMr8NXew5r1pnp6Z9 หรือ Scan
chinese.png
2. ค่าอบรม 2,000 บาท / หลักสูตร

สถานที่อบรม
International Office สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น8 สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น8 สำนักงานอธิการบดี หรือ
02 329 8000 ต่อ 2245 หรือ inter@kmitl.ac.th

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 223