อบรมภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

อบรมหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ให้กับนักศึกษา #สจล

วันที่ 20 มกราคม - 18 มีนาคม 2563                     

---------------------------------------
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคต

เลือกเรียนได้ ดังนี้

1.ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 1 เรียนวันจันทร์และพุธ    
เวลา 16.30-18.30 น.  เริ่ม 20 มกราคม - 18 มีนาคม 2563

2.ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 2 เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี    
เวลา 16.30-18.30 น.  เริ่ม 21 มกราคม - 17 มีนาคม 2563

หัวข้อการอบรม
ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน  
ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง 

การสนทนา และการเขียนระดับเบื้องต้น จำนวน 30 ชั่วโมง

วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทาง Google form >> https://forms.gle/FfMxEqyEsGPXrQrL8 หรือ Scan Qr Code

ค่าอบรม จำนวน 3,000 บาท

สถานที่อบรม

International Office สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี หรือ

โทร. 02 329 8000 ต่อ 2245 หรือ inter@kmitl.ac.th

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 282