4 ธันวาคม บำเพ็ญกุศล ร.9

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ประจำปี พ.ศ. 2562

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย และแสดงความจงรักภักดี

ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 08.15 น.พิธีสักการะพระนิรันตราย และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ( อธิการบดี  พร้อมผู้บริหาร )

เวลา 08.30 น.พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์  จำนวน 10 รูป

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 144