รับสมัครคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563  

เพื่อยกย่องชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

รวมทั้งเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย

อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่  www.culture.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 212