ทำฟัน

20 - 24 มกราคม นี้
ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน
มาตรวจสุขภาพฟันกัน
ณ คลินิกเวชกรรม สจล.คณะแพทยศาสตร์
ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563
ที่คลินิกเวชกรรม สจล.
พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ 200 บาทต่อท่าน
รับ 24 ท่านต่อวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2329 8143 ต่อ 3633

 

 

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 182