วิศวคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจาก Smart Factory IoT Challenge

วิศวคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจาก Smart Factory IoT Challenge 2020
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” จากการแข่งขัน Smart Factory IoT Challenge 2020 โดยได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท และสิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์ม IoT NEXPIE 3 ปี และโล่รางวัล

 

โครงการแข่งขัน Smart Factory IoT Challenge 2020 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดโครงการฯ

 

มุ่งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาจริงในโรงงานอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค Industry 4.0 ด้วยเทคโนโลยี IoT จะช่วยบูรณาการข้อมูลในภาคการผลิต นำไปสู่การควบคุม ปรับปรุง หรือวางแผนการกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม สร้างคุณค่าให้กับกระบวนการผลิตและการบริการลูกค้าได้อีกด้วย
---------------------------------------
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
* ทีม HCRL2020 และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
* ชื่อผลงาน | การเชื่อมเครื่องจักรเพื่อคำนวณค่า Overall Equipment Effectiveness

 

1. นายวทัญญู ดำรงโภคภัณฑ์ (ป.โท)
2. นายพศวีร์ และอรุณ (ปี3)
3. นายณัฐพล บัวบาน (ปี3)
4. นายชนัสพงศ์ พรหมสินธุ์ (ปี3)
5. นายกรธวัช วิชชุวาณิชย์ (ปี3)
6. นายทัณฑธร สุขสังวาลย์ (ปี3)
7. นายณัฐสิทธิ์ สารกาญจน์ (ปี3)
8. นายวราเทพ ทับบุญ (ปี4)
9. นางสาวปุณยวีร์ รอดพูล (ปี4)
10. นายศราวุธ ขุนประเสริฐ (CEO บ.ซีเรียล ครีเอเตอร์ส จำกัด, ศิษย์เก่าวิศวะคอมฯ ลาดกระบัง)

 

* โดยมี - อาจารย์สรยุทธ กลมกล่อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

----------------------------------

#วิศวลาดกระบัง #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #วิศวคอมพิวเตอร์ #KMITL

For more information, click here

 

 

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 521