วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 
 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 658