พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายแด่ รัชกาลที่ 9

ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

วันจันทร์ที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1364