พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๔

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (๑๘ ตุลาคม )
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ ๔)
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๑๕ น.
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1072