สจล.ลงนาม MOU ร่วมกับ 12 หน่วยงานพันธมิตร

สจล.ลงนาม MOU ร่วมกับ 12 หน่วยงานพันธมิตร ผลักดันโครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล ของ อบจ.ชลบุรี สู่ความสำเร็จ

          รองศาตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ รักษาการแทนรองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับ 12 หน่วยงาน ในการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กับสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป และการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ เช่น ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ พลังงานทางเลือก คมนาคมขนส่ง จราจร ด้านการแพทย์และแจ้งเหตุฉุกเฉิน การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน หน่วยราชการท้องถิ่นรวมถึงจัดให้มีเวทีการแข่งขันผลงานในระดับต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริการประชาชนและการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐ ผลักดันให้เกิดการบูรณาการบริการจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพ และขยายผลทางด้านเศรษฐกิจทั้งการเพิ่มมูลค่าและรายได้ของชุมชน วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 

 
 
 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 902