การขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์

ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์

นักศึกษาที่ต้องการใช้เอกสารต่างๆโดยเร่งด่วน ในระหว่างที่สถาบันปิด

ไม่สามารถเข้ามารับที่สถาบันได้ สามารถขอออนไลน์ จัดส่งไปรษณีย์ได้ ตามขั้นตอนดังนี้

https://www.reg.kmitl.ac.th/index/pdf/260563.pdf

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 306