โควตา นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 2564

โควตา นักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 2564

 

คณะ/วิทยาลัย ที่เปิดรับสมัคร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 

รับสมัคร วันนี้ - 12 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www1.reg.kmitl.ac.th/.../2564_1_news1_1357_2021...

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 269