โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารณ์นิเทศงานสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 1

Place Event

KMITL

Event Date From

2017-09-13  ถึง  2017-09-15