บุคคลภายนอกก็เรียนได้ วิชา "ฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจโรงแรมและที่พัก"

Place Event

Event Date From

2019-01-11  ถึง  2019-01-11


ฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
นักศึกษา สจล เป็นวิชาเลือกเสรี รหัส 16166315
บุคคลภายนอก เรียนได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 8000บาท ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง

ตามข้อ 8 ของประกาศนี้ http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/files/594544.pdf

รายละเอียดอื่น ตามนี้ https://law.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/k7.3.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Liberal Arts, KMITL โทร 023298445

ลงทะเบียนเรียนที่ สำนักทะเบียนฯ ชั้น2 อาคารกรมหลวงฯ
หรือ http://www.reg.kmitl.ac.th

ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562