ข่าวประชาสัมพันธ์

ใส่คำที่ต้องการค้นหา
วันที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are many variations passages of Lorem Ipsum
KMITL NEWS
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ poster
นางสาวกชวรรณ ลิ่มสกุล นางสาวคัทรินทร์ พรมมินทร์ นางสาวชุติกาญจน์ จิตรมิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ poster กลุ่ม Statistics I จากผลงานทางวิชาการเรื่อง “A COMPARISON PERFORMANCE OF OPTION PRICING MODELS” ในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.จิรภัทร์ หยกรัตนศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา