อ.ธนภรณ์ ลีลาวัฒนานนท์ ได้รับรางวัล The outstanding paper award

อาจารย์ ธนภรณ์ ลีลาวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล The outstanding paper award ในการเสนอผลงานแบบ oral เรื่อง “Surface Roughness Measurement Application Using Multi-frame Techniques” ในการประชุมวิชาการ International Conference on Computer Application Technologies ( CCATS 2015) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง Conference Proceedings published by IEEE Computer Society โดยมีผู้เขียนร่วม คือ รศ.ดร.วราวุฒิ เถาลัดดา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และ รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโศธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 005/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 1602