ประวัติแนะนำสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2528 เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2551 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย พระนาม “พระจอมเกล้า” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหามงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมหามงคลยิ่ง คำว่า “เจ้าคุณทหาร” ที่ปรากฏในชื่อสถาบันนั้น มีไว้เป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเจ้าคุณทหาร โดยท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต ซึ่งเป็นธิดาองค์ที่ 12 ของเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ได้นำที่ดินของท่านจำนวน 1,041 ไร่ บริจาคให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษา ซึ่งที่ดินผืนนั้นได้สืบทอดมาเป็นวิทยาลัยเกษตรเจ้าคุณทหาร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปัจจุบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า

“พระจอมเกล้าลาดกระบัง”

ประวัติความเป็นมา ดังนี้
 • 24 สิงหาคม 2503
  ก่อตั้งศูนย์ฝึกโทรคมนาคม นนทบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น
 • 01 พฤษภาคม 2507
  ศูนย์ฝึกโทรคมนาคม นนทบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี
 • 24 เมษายน 2514
  โดยรวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า”
 • 24 สิงหาคม 2514
  วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรี
 • 5 พฤศจิกายน 2514
  วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง บางพลัด โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • 29 มิถุนายน 2517
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้โอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และเปลี่ยนคำว่า “ศูนย์” เป็น “วิทยาเขต”
 • 29 มิถุนายน 2517
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้โอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และเปลี่ยนคำว่า “ศูนย์” เป็น “วิทยาเขต”
 • 10 พฤศจิกายน 2520
  จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
 • 22 เมษายน 2522
  วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดตั้งสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2529
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปลี่ยนเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 22 พฤษภาคม 2529
  จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
 • 8 ธันวาคม 2531
  จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ โดยแยกออกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
 

ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาคสมทบ

มีนักศึกษาทุกสาขาวิชาและระดับการศึกษาประมาณ 20,000 คน

ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 10 คณะ 5 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียน มีดังนี้

คณะ

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. คณะวิทยาศาสตร์
 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. คณะการบริหารและจัดการ
 9. คณะศิลปศาสตร์
 10. คณะแพทยศาสตร์

วิทยาลัย

 1. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 3. วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 4. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 5. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

โรงเรียน

 1. โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

วิทยาเขต

 1. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

 

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 53579