โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.คุ้มพงศ์  หนูบรรจง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตั้งแต่วันที่ ๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 2372