สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการและประกวดนวัตกรรมด้านพัฒนาคนพิการ ครั้งที่ 11 (The 11th National Conference on Persons with Disabilities) นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค (INNOVATION ADN UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY)
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ IMPACT - The Portal Ballroom

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 2543