คณะวิทยาศาสตร์ สจล. และภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. และภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

ที่ได้รับรางวัล “The Best Poster Award” ในการประชุมวิชาการโพลิเมอร์ระดับนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 หรือ The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9) ที่จัด ณ Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

1. นางสาวนิศานาถ ตันตระภักดีธารา 
นำเสนอผลงานในหัวเรื่อง “Surface Treatment of Castor oil-based polyurethane grafted Congo red films with Methylene blue for oxygen sensor application”
Session : Recent Development in Polymer Design

2. นางสาวพิชชาภา เดชวรรคณีย์ 
นำเสนอผลงานในหัวเรื่อง “Development of Gelatin/Montmorillonite hydrogel absorbent for dye removal”
Session : Polymer Blends and Composite

???? นักศึกษาทั้งสองคน อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา “รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ” อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศานาถ ตันตระภักดีธารา และ นางสาวพิชชาภา เดชวรรคณีย์ เป็นอย่างยิ่งครับ

 

ข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม : 1489