คณะวิทยาศาสตร์ สจล. และ ภาควิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์ และ นางสาวบงกช ถาวรโชติ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. และ ภาควิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย เจริญเศรษฐศิลป์ และ นางสาวบงกช ถาวรโชติ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้สินครัวเรือนเกษตรในภาคกลาง ในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง ครั้งที่ 9 การเรียนการสอนยุคใหม่ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม : 1449