โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารณ์นิเทศงานสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 1

สถานที่จัดงาน

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่จัดกิจกรรมตั้งแต่

2017-09-13  ถึง  2017-09-15