ขั้นตอนรายงานตัวเป็นนักศึกษา สจล.

ขั้นตอนรายงานตัว
Start
End

ข้อแนะนำการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์

สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีการศึกษา 2565

------------------------------------------

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาตรี เมื่อ ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาโดย ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาฉบับสมบูรณ์และหลักฐานอื่น ๆตามที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ ดำเนินการให้ครบถ้วน จะถือว่าการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษายังไม่สมบูรณ์ รายละเอียดของการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มีดังนี้

1. กำหนดการรายงานตัวแบบออนไลน์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือก วันรายงานตัว

TCAS 1 (เฉพาะหลักสูตรไทย) วันที่ 17 - 27 พฤษภาคม 2565

TCAS 2 (เฉพาะหลักสูตรไทย) วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565

TCAS 3 / หลักสูตรนานาชาติ/ โครงการ ปวส. ต่อ ปริญญาตรี / โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565

TCAS 4 / หลักสูตรนานาชาติ / โครงการ ปวส. ต่อ ปริญญาตรี / โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 หมายเหตุผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาให้ เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถรายงานตัวแบบออนไลน์ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2565_1_news1_2233_2022_05_10-08-29-34_14c7a.pdf