รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

somyot

รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Email: somyot.ka@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8300

Fax: 0 2329 8302