รศ. ดร.อารยา พงษ์หาญยุทธ

Araya

รศ. ดร.อารยา พงษ์หาญยุทธ

รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

E-mail: araya.ph@kmitl.ac.th