ผศ. ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์

ta

ผศ. ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ

Email: tanawan.pi@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102

Fax: 0 2329 8103