Life in KMITL

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
  • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์
  • อุตสาหกรรมอาหาร (อุตสาหกรรมเกษตร)

ทุนการศึกษา

กยศ. หรือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือหน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว

ทุนสจล. หรือ ”