Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานด้านล้อเลื่อนรถไฟฟ้าและระบบห้ามล้อ จำนวน 1 ชุด 2022-12-02
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่ จำนวน 10 เครื่อง 2022-11-30
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 60 เครื่อง 2022-11-29
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียนรวม 2022-11-25
ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสถาบัน ประจำปี 2566-2568 2022-11-25
ประกาศร่าง tor งานจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสถาบัน ประจำปี 2566-2568 2022-11-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงโรงเรือนเพาะปลูกสำหรับเกษตรมูลค่าสูง 2022-11-23
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานลอยทางเชื่อม SKY WALK (ทางเชื่อม 1-4) จำนวน 1 รายการ 2022-11-23
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-11-23
ประกาศร่าง TOR รายการ เครื่องทดสอบอุณหภูมิและเวลาการคงรูปของยาง จำนวน 1 เครื่อง 2022-11-15
ประกาศราคากลาง รายการ เครื่องทดสอบอุณหภูมิและเวลาการคงรูปของยาง จำนวน 1 เครื่อง 2022-11-15
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2022-11-15
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2022-11-15
ประกาศร่าง TOR รายการ เครื่องวัดผลกระทบฮอล์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 2022-11-14
ประกาศราคากลาง รายการ เครื่องวัดผลกระทบฮอล์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 2022-11-14
ประกาศร่าง TOR รายการ เครื่องย่อยสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในน้ำ (COD) จำนวน 2 เครื่อง 2022-11-14
ประกาศราคากลาง รายการ เครื่องย่อยสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในน้ำ (COD) จำนวน 2 เครื่อง 2022-11-14
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 2022-11-14
ประกาศร่าง TOR ชุดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม จำนวน 1 ชุด 2022-11-14
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน ชั้น4 อาคารเรียนรวม
Document
2022-11-14