Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศจัดซื้อโปรกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2022-08-05
ประกาศราคากลางงานปรัปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร 2022-08-03
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบหอหล่อเย็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2022-08-03
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร 2022-08-03
ประกาศราคากลางจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2022-07-26
ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2022-07-26
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2022-07-25
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร A 2022-07-25
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงทางเดินด้านข้างอาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-07-25
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณทางเข้าหลักคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2022-07-25
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนนด้านหน้าอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 2 ECC และงานปรับปรุงถนนรอบอาคารวิศวกรรมระบบราง 2022-07-25
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2022-07-25
ประกาศงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ 2022-07-22
ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ 2022-07-22
ประกาศขอบเขตของงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ 2022-07-22
ประกาศร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ประจำห้องปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ
Document
2022-07-08
ประกาศร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 240 เครื่อง
Document
2022-07-08
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2022-05-25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง อาคารเรียนรวม 12 ชั้น 2022-05-23
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ (Design thinking workshop) อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมศาสตร์ 2 2022-05-23