​ สจล.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 ​

ประกาศเจตนารมณ์

📌25 มกราคมนี้ สจล.ประกาศเจตนารมณ์

นโยบาย No Gift Policy❌🎁 ประจำปี 2566

พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร KMITL-ITA AWARD 2022

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ใน สจล. ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Share this page