News

สจล. เปิดตลาดนวัตกรรมกลางกรุง

สจล. เปิดตลาดนวัตกรรมกลางกรุง !!! ชวนชมและช้อปนวัตกรรมสร้างอาชีพในงาน “KMITL INNOKET 2022”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

‼️ มาแล้วF a s t & F i n เตรียมอินไปกับงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

นศ.ครุศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดนิยมแห่งปี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฉันทิศา ชินการุญ นักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดนิยมแห่งปี สาขาการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์ (Thesis of the

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 36 เรื่อง การดําเนินกิจกรรมของสถาบัน

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 36

เรื่อง การดําเนินกิจกรรมของสถาบัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ‼️

💢สามารถติดตามได้ทาง : www.reg.kmitl.ac.th

✅ ข้อแนะนำการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์

https://reg.kmitl.ac.th/.../2565_1_news1_2233_2022_05_10...

✅ Recommendation for

นศ.คณะสถาปัตย์ฯ ได้รับรางวัล การประกวดออกแบบห้องน้ำ American Standard Design Award (ASDA)

ขอแสดงความยินดีกับ นายศิรประวิชญ ณ นคร นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ

ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำ American

นศ.คณะสถาปัตย์ฯ ได้รับรางวัล การประกวดออกแบบห้องน้ำ American Standard Design Award (ASDA)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชนันท์ กาศิเษฎาพันธ์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดออกแบบห้องน้ำ American Standard Design

นศ.คณะสถาปัตยฯ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณยนุช เชียงบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัล : รางวัลอันดับ

นายกฯ ญี่ปุ่นเยือน สจล. เยี่ยมชม KOSEN-KMITL

นายกฯ ญี่ปุ่นเยือน สจล. เยี่ยมชม KOSEN-KMITL

สถาบันบ่มเพาะนักนวัตกรหัวกะทิเทียบชั้นระดับโลก

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ญี่ปุ่น–ไทย รับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปรับจำนวนรับ และเกณฑ์ขั้นต่ำ TCAS 65

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🔥ปรับจำนวนรับ และเกณฑ์ขั้นต่ำ TCAS 65🔥
รอบที่ 3 Admission
🔸รับสมัคร 2-12

สจล.เปิดรับสมัครพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ

สจล.เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขา

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการอาหาร วิศวกร