News

นวัตกรรมเด่นในงาน KMITL INNOVATION EXPO 2023

มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปพร้อมกัน

#ผีเสื้อ จะโบยบินไปทั่วฟ้า ขยับปีกแห่งนวัตกรรม
สจล. ทะยานสู่ The World Master of

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์

เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ ร่วมทำประชาพิจารณ์

(ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และ (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ

นศ.สถาปัตย์ ได้รับรางวัลชมเชยรายการชนช้างกราฟิก

ร่วมแสดงความยินดี 🎉 กับทีม Soft Power Ranger

น.ส.ปุณยนุช เชียงบุตร น.ส.วรติ พรอำไพพรรณ

นักศึกษาชั้นปีที่

สิทธิพิเศษสำหรับคุณครูทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน KMITL Innovation Expo 2023🦋
สิทธิพิเศษสำหรับคุณครูทั่วประเทศ!!!!

🚀กิจกรรม
“คุณครูชวนน้องๆท่องโลกนวัตกรรมสจล.” By ทีมสื่อสารองค์กร

เล่าข่าว สจล.” Ep.11 ประจำวันที่ 18 - 23 เมษายน 2566

ประเด็น รายการ”เล่าข่าว สจล.” Ep.11 ประจำวันที่ 18-23 เมษายน 66

ชมคลิป https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/187148844141257

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

สจล.เปิดรับพนักงานสถาบันสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ และมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ปี

นับถึงวันที่ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด (

"เศรษฐพงค์" นั่งประธานบอร์ด ECSTAR รับลูก "อธิการฯคมสัน" ตั้งเป้า สจล. เป็นผู้นำด้านอวกาศของอาเซียน

"เศรษฐพงค์" นั่งประธานบอร์ด ECSTAR รับลูก "อธิการฯคมสัน"

ตั้งเป้า สจล. เป็นผู้นำด้านอวกาศของอาเซียน

 

"เศรษฐพงค์"

นักศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Microsoft Imagine Cup

นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) #RAI คณะวิศวกรรมศาสตร์

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Microsoft Imagine