Skip to main content

News

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

.

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘

ว.นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง โชว์นวัตกรรมแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. เข้าร่วมงานแถลงข่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศความพร้อม เนรมิตงานใหญ่ อว.แฟร์

คณะไอที เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) คณะไอทีลาดกระบัง 2/2567
--------------------------
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (BU Alumni Diamond Award

สถาปัตย์ฯ สจล. จัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum: Design for a Better World

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (AAD) สจล.

จัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum

โรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี และ ผอ.อภิภูมิ เปี้ยปลูก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมงาน ProPak Asia 2024

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อสัตว์ เข้าร่วมสาธิตการแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคยุคใหม่ ในงาน ProPak Asia 2024 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต แปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ

ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”

ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

นักศึกษาใหม่สจล. พร้อมลุยสู่เส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน 

นักศึกษาใหม่สจล. พร้อมลุยสู่เส้นทางผู้ประกอบการนวัตกรรมและการลงทุน 

 สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด

เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

(2 กรกฎาคม 2567) โอกาสดี สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการมาถึงแล้ว
กับโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่

Welcome Freshy

Welcome Freshy KMITL 1/2567 🧡

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567