Skip to main content

Procurement news

Title File attachment Authored on Sort ascending
ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องมือวัดการสังเคราะห์แสงและค่าศักย์ของน้ำในพืชสำหรับระบบสมาร์ทฟาร์ม จำนวน ๑ ชุด 2024-04-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ แบบมือถือ 2024-04-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ สำหรับงานอาคารขั้นสูง 2024-04-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 2024-04-10
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงพื้นที่ CO-WOrKING SPACE จำนวน 1 รายการ 2024-04-10
ประกาศราคากลางเตาเผาเซรามิกไฟฟ้า 2024-04-09
ประกาศจัดซื้อเตาเผาเซรามิกไฟฟ้า 2024-04-09
ประกาศร่าง TOR เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า 2024-04-09
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานระบบการผลิตอัตโนมัติเชื่อมต่อกับระบบแมชชีนวิชั่นสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด 2024-04-09
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 5 ชั้น ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. 2024-04-05
ระบบนำเสนอผลงานนักศึกษาแบบดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ 2024-04-05
ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบดิจิทัลเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน จำนวน ๑ ชุด 2024-04-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการทักษะฝีมือทางด้านสถาปัตยกรรม 2024-04-04
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดปฏิบัติการสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด 2024-04-04
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร 2024-04-03
ประกาศผลผู้ชนะ ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดสาธิตและทดลองการทำงานของเครื่องยนต์ชนิดแก๊สเทอร์ไบน์ จำนวน 1 ชุด 2024-04-03
ประกาศประกวดงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ในภาพรวมทั้งสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2568-2569 2024-04-03
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 5 ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. 2024-04-02
ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 5 ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. 2024-04-02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด 2024-04-01