Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบอาคารสำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2024-02-28
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ สำหรับงานอาคารขั้นสูง 2024-02-28
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 2024-02-28
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ภาพดิจิตอลคุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ 2024-02-28
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสแกนสภาพแวดล้อมสามมิติ แบบมือถือ 2024-02-28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร จำนวน 1 รายการ 2024-02-27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง 2024-02-23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง 2024-02-23
ประกาศร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องวัดปริมาณและตรวจหาสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 2024-02-23
ประกาศร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องบดตัวอย่างทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด 2024-02-23
ประกาศร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา โออีเอส จำนวน 1 เครื่อง 2024-02-23
ประกาศร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช จำนวน 1 เครื่อง 2024-02-23
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช จำนวน 1 เครื่อง 2024-02-21
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องวัดปริมาณและตรวจหาสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 2024-02-21
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องบดตัวอย่างทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด 2024-02-21
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา โออีเอส จำนวน 1 เครื่อง 2024-02-21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2024-02-21
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเกษตร , 2024-02-21
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2024-02-21
แผนจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟี จำนวน 1 เครื่อง 2024-02-20