Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Title File attachment Authored on Sort ascending
ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์พัฒนาระบบการนำเสนองาน 2024-05-24
ประกาศแผน เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 ชุด 2024-05-24
ประกาศร่าง TOR เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 ชุด 2024-05-24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 ชุด 2024-05-24
ประกาศราคากลาง เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 ชุด 2024-05-24
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลขั้นสูง จำนวน 42 เครื่อง 2024-05-24
ประกาศร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลขั้นสูง จำนวน 42 เครื่อง 2024-05-24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลขั้นสูง จำนวน 42 เครื่อง 2024-05-24
ประกาศราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลขั้นสูง จำนวน 42 เครื่อง 2024-05-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดปฏิบัติการสนเทศทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด 2024-05-21
ประกาศร่าง TOR ชุดอุปกรณ์พัฒนาระบบการนำเสนองาน จำนวน 1 ชุด 2024-05-17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์พัฒนาระบบการนำเสนองาน จำนวน 1 ชุด 2024-05-17
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัย 1 ชุด 2024-05-17
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 3 ชุด 2024-05-17
ประกาศร่าง TOR ชุดจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 3 ชุด 2024-05-17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าชุดจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 3 ชุด 2024-05-17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัย 2024-05-17
ประกาศราคากลาง ชุุดจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 3 ชุด 2024-05-17
ประกาศผู้ชนะ เครื่องอัดตัวอย่างระบบไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 2024-05-17
ประกาศผู้ชนะ ชุดกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด 2024-05-17