Skip to main content
ผู้ที่กำลังศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ บูรณาการการเรียน การสอนทั้งศาสตร์และศิลป์ มุ่งเน้นการปฏิบัติ มิใช่ให้ความรู้แค่ในตำราเท่านั้น เพื่อให้นักศึกษาของเราได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ

สถาบันส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาลัยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การใช้ชีวิตในสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เช่น ห้องสมุด สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน และบทบาทหน้าที่ในสถาบัน

สภานักศึกษา

หน้าที่

สภานักศึกษา มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อประกาศสถาบันฯ มีหน้าที่พิจารณางบประมาณกิจกรรมนักศึกษาให้แก่องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม นอกจากนี้ยังตรวจสอบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา และพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่นักศึกษาภายในสถาบันฯ เมื่อเกิดปัญหานักศึกษาสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาที่สภานักศึกษาเพื่อดำเนินยื่นร้องเรียนต่อสถาบันฯ

โดยสมาชิกสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย

กิจกรรมภายในสภานักศึกษา

 1. โครงการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา
  กิจกรรมเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา จะจัดขึ้นโดยสภานักศึกษา เพื่อหาผู้แทนนักศึกษาหรือ ที่เรียกกันว่าสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
 2. โครงการสัมมนาสภานักศึกษา
  เป็นกิจกรรมสำหรับสมาชิกสภานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้งานภายในสภาเบื้องต้น และให้สมาชิกมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการที่น่าสนใจ และเพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษาสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น
 3. โครงการพิจารณางบประมาณ
  เป็นโครงการภายในฝ่ายพิจารณางบประมาณ จัดขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาที่สภานักศึกษาได้รับจากส่วนกลางให้กับสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ
 4. โครงการศึกษาดูงาน
  เป็นโครงการที่องค์กรกิจกรรมนักศึกษา เฉพาะส่วนกลาง (สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา) ได้ไปศึกษาดูงานการดำเนินการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อที่จะนำมาพัฒนา ปรับปรุง และปรับใช้กับการดำเนินกิจกรรมของสถาบัน ฯ

องค์การนักศึกษา

หน้าที่

องค์การนักศึกษา มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นส่วนกลางของสถาบันฯ เช่น การรับน้องแคแสด การจัดพิธีไหว้ครู การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ฯลฯ และเป็นผู้แทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นของสถาบันฯ คณะกรรมการขององค์การนักศึกษาจะมาจากการเลือกตั้งนักศึกษาจากทุกคณะ นอกจากนี้ยังมีองค์กรประเภทต่างๆ ที่นักศึกษาจะสมัครเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ได้แก่ ชมรมต่างๆ 40 ชมรม 8 สโมสรนักศึกษา 25 ชุมนุม และ 1 ศูนย์

กิจกรรมภายในองค์การนักศึกษา

 1. จัดกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ
  สร้างพื้นที่ให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และพบปะทำความรู้จักกันภายในสถาบันฯ เช่น KMITL First step, ดาว/เดือน, แคแสด, กีฬาเฟรชชี่ เป็นต้น
 2. การเข้าร่วมชมรมต่างๆ
  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการเปิดให้จัดตั้งชมรมต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วม
 3. ร้องเรียกเรื่องราวต่างๆ
  เป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับสถาบันฯ

ชุมนุม

จริยธรรม เป็นชุมนุมที่ให้นักศึกษาได้ปลูกจิตสํานึกและ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการทําความดีผ่านกิจกรรม ต่างๆ
ดนตรี จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงดนตรี เช่น การประกวดดนตรี การแสดงทักษะพิเศษทางด้านดนตรี ให้ความรู้ และฝึกฝนทักษะสําหรับผู้ที่สนใจในการเล่นดนตรี คอยสนับสนุน และเติมเต็มกิจกรรมต่างๆ ในคณะด้วยเสียงดนตรี
กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรม freshy science street soccer และ science street soccer เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์เล่นกีฬา และเพื่อหานักกีฬาไปเล่นเป็นตัวแทนคณะในครั้งต่อไป
ประชาสัมพันธ์และกระจายเสียง จัดตั้งเครื่องเสียง กระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยทางชุมนุมของเราจะมีการ อบรม sound engineeringอบรม work shop อบรม light and sound อบรม DI วิทยาศาสตร์สัมพันธ์แข่งขันทักษะระบบเครื่องเสียงPA
เชียร์และนิเทศสัมพันธ์ เป็นสันทนาการของคณะ วิทยาศาสตร์ คอยสร้างความสนุกสนาน สร้างสีสันและความเฮฮา ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วม สนุก อาทิ เช่น กิจกรรมก้าวแรก (First Step) เป็นต้น หรือฝึกการ เป็นพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึง เรื่องยาต่างๆ พร้อมสอนทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่น
วิชาการ ชุมนุมที่ไม่ได้มีดีแค่สอน แต่ยังมีดีที่เทคนิคต่างๆที่จะพาไปพิชิตข้อสอบ และไม่ได้มีแค่วิชาการอย่างเดียว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ทั้งค่ายวิทย์อาสา และโครงการพี่สอนน้อง
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ และยังมีการสอนเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อ เพิ่มทักษะในการถ่ายภาพมากขึ้น
วิดยาสตาร์ทอัพ เป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลที่สนใจในการทำสตาร์ทอัพ รวมไปถึงการจัดอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างความร่วมมือในการทำธุรกิจ
ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์

คอยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของคณะ วิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังคอยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ วิทยาศาสตร์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง

ชื่อส่วนงาน

สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดอกไม้ประจำสำนัก

ดอกไม้ประจำสำนัก คือ ดอกหางนกยูง

สีประจำสำนัก

สีประจำสำนัก คือ สีเทา

KDC

KLLC

KDMC